';
Preloader logo
NASZA SPECJALIZACJA

Spory gospodarcze

Strona Główna / Usługi / Spory gospodarcze

POZOSTAŁE

Usługi

Masz problem?

Jeżeli chciałbyś uzyskać fachową pomoc skontaktuj się z nami dzwoniąc na numer telefonu

+813 07 07 00

Według statystyk aż 9 na 10 przedsiębiorców doświadcza opóźnień w regulowaniu należności przez kontrahentów. Często opóźnienia są tak duże, że jedyną szansą na uzyskanie należnego świadczenia jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Kancelaria Andrzej Herbet Kancelaria Radcy Prawnego specjalizuje się w prowadzeniu tego typu sporów sądowych.

W ramach świadczonych usług Kancelaria prowadzi wszelkiego rodzaju spory gospodarcze, zarówno te w których Klient jest powodem jak i te, w których występuje po stronie pozwanego. Przedmiotem sporu mogą być zarówno roszczenia związane z dochodzeniem niezapłaconej należności z tytułu wykonania umowy jak i roszczenia wynikające z nieprawidłowej realizacji obowiązków przez kontrahenta.

Każda prowadzona sprawa poddawana jest indywidualnej analizie i ocenie jej możliwego przebiegu, w której omawiane są argumenty przemawiające za stanowiskiem Klienta, jak i potencjalne ryzyka mogące skutkować uzyskaniem niekorzystnego rozstrzygnięcia. Dzięki takiej praktyce Kancelaria może zminimalizować ryzyko ewentualnych niekorzystnych dla Klienta skutków procesowych i w efekcie doprowadzić do oczekiwanego rozstrzygnięcia przez sąd.

Reprezentujemy interesy Klientów w ramach postępowania:

  • polubownego i mediacyjnego;
  • arbitrażowego;
  • sądowego – we wszystkich instancjach;
  • administracyjnego i sądowo administracyjnego;
  • przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Po zakończeniu postępowania głównego Kancelaria prowadzi również w imieniu i na rzecz Klienta egzekucję z majątku dłużnika, tak aby w płynny i szybki sposób doprowadzić do realizacji zasądzonego przez sąd świadczenia.

Publikacje

Z NASZEGO BLOGA